С грижа за курортните гори!

Горска сертификация

Д О К Л А Д З А ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС САМОКОВ“
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Самоков“
П О Л И Т И К А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС САМОКОВ”
П О Л И Т И К А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС САМОКОВ”
И Н Ф О Р М А Ц И Я за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Самоков“, в които ще се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Д О К Л А Д за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП „ДГС Самоков“
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП „ДГС САМОКОВ”
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП „ДГС САМОКОВ”
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС САМОКОВ“ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Д О К Л А Д З А ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС САМОКОВ“
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти на ТП ДГС Самоков-2022
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина 2022г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведен мониторинг в ТП ДГС Самоков през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителни и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълнение на горскостопанската дейност
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Самоков"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Самоков“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Самоков
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Самоков
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Самоков
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Самоков
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Самоков, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Самоков срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности