С грижа за курортните гори!

Обявления

На основание заповед № РД 07-1332/27.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД 07-1332/27.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –   държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.    Предмет на търга: ПИ с идентификатор 65231.920.499, с площ 0,400 дка, находящ се в землището на гр. Самоков, общ. Самоков, Софийска област, к.к. „Боровец”.    Имотът по т. 2 да се ползва по предназначение – за търговска дейност, без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.    Началната годишна наемна цена в размер на 2 270,00 (две хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС, е определена съгласно заповед № РД 49-418/06.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.     Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Самоков” или по банков път, по сметка: IBAN: BG 24CECB979010D3173700, BIC: CECBBGSF, банка: „ЦКБ“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.     Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Самоков” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.    Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Самоков”.    Търгът ще се проведе на 28.02.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Самоков” с адрес гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20.    В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 27.03.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП  „ДГС Самоков”. Оглед на имота, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.