С грижа за курортните гори!

Обявления

На основание заповед № РД-07-1272/04.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Само  ОБЯВЛЕНИЕ           На основание заповед № РД-07-1272/04.12.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/. Предмет на търга: обособен обект „Магазин” – представляващ помещение с полезна площ 55,00 кв.м., разположен в приземния етаж на четириетажна сграда с идентификатор 61604.51.385.1, със застроена площ 227 кв.м., с предназначение: административна, делова сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61604.51.385, в землището на с. Радуил, общ. Самоков, обл. София, адрес: с. Радуил, п.к. 2043, ул. „Георги Димитров” № 12, съгласно скица № 15-148926-16.05.2014 г., издадена от СГКК – Софийска област.       Началната месечна наемна цена е в размер на 210,00 (двеста и десет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Явлена-Благоевград” ООД, с лицензирани експерти Десислава Петрова и Гергана Иванчева, със сертификати за оценка на недвижими имоти с рег. №№ 100100569/14.12.2009 г. и 100100570/14.12.2009 г., издадени от „Камарата на независимите оценители в България”.       Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Самоков” или по банков път, по сметка: IBAN: BG 24CECB979010D3173700, BIC: CECBBGSF, банка: „ЦКБ“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.        Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.        Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Самоков” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Самоков”.       Търгът ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Самоков” с адрес гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20.       В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 17.03.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обектите, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.