С грижа за курортните гори!

Горска сертификация

Резюме на ГСП на ТП "ДГС Самоков"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Самоков“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Самоков
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Самоков
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДГС Самоков
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Самоков
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДГС Самоков, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Самоков срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности