С грижа за курортните гори!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Самоков
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2022Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Самоков
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2021.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2020.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Самоков за 2017г.