С грижа за курортните гори!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС САМОКОВ“

Държавно горско стопанство „Самоков” води началото си от 1898 г., когато е открито Самоковското околийско лесничейство.

Разположено е по северните склонове на Рила и върху части от планините Верила, Плана и Ихтиманска Средна гора.

Релефът е много разнообразен и има котловинно-хълмист до планински характер.

Надморската височина е в границите от 750 м при стената на язовир „Искър“ до 2400 м под връх Мусала.

Почти всички водни течения се намират във водосборните басейни на реките Искър и Марица.

Общата площ на държавните горски територии е 31 144 ха, като над 15% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 60%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч, ела и бяла мура.

Широколистните гори са представени от бук, зимен дъб, благун, цер и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 52 206 куб.м.

На територията на стопанството са разположени четири горски разсадника: „Лаго“ с площ 200 дка, „Широка поляна“ – 84 дка, „Надарица“ – 69 дка и „Пашаница“ – 16 дка.

Първото горско училище в България е открито на 01.10.1896 г. в Самоков и година по-късно е преместено в Чамкория (Боровец). В него са обучавани горски надзиратели от цялата страна.

В ТП „ДГС Самоков“ са обособени четири държавни дивечовъдни участъка: „Белчаница – Ръжанска река“ с площ 4876 ха, „Рила“ с площ 5021 ха, „Луковица“ – 1423 ха, и „Боровец“ – 5587 ха.

Представители на фауната са благороден елен, дива коза, дива котка, сърна, дива свиня, мечка, вълк, лисица, заек, златка, глухар, яребица, пъдпъдък и др.

Стопанството разполага със собствен ловен дом в м. Надарица.

В горите над с. Белчин, известно с лековитите си минерални води, се намира възстановеният археологически комплекс – крепостта „Цари Мали град”.

Всяка година на 24 и 25 юли в защитената местност Чакърови поляни се провеждат исторически възстановки на делото на Чакър войвода и неговата чета, опълчили се на турските поробители.

Пресъздават се различни народни обичаи, прави се хайдушки огън и се строи палатков лагер.

Горските територии в обхвата на ТП „ДГС Самоков“ се отличават с голямо рекреационно и природозащитно значение.

Сред основните задачи на стопанството са поддържане на държавните курортни гори в района на к.к. Боровец, с. Бели Искър, с. Говедарци, м. Щъркелово гнездо, както и на стотиците декари гори, създадени с противоерозионна цел по бреговете на язовир Искър – основният водоизточник на столицата.

С цел опазването на вековни букови гори са създадени защитената местност Букова усойка при с. Доспей и природната забележителност Юруковото при с. Ковачевци.

Адрес: гр. Самоков 2000, Софийска област

ул. „Софийско шосе“ № 20

тел.: 0722/ 667 67

dgs_samokov@abv.bg

https://dgs-samokov.uzdp.bg

Виж още